Menu Close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I.
Wskazanie Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Chwały w Warszawie ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa wpisany do Rejestru kościołów i innych  związków wyznaniowych w dziale A pod poz.157 w dniu 10.10.2003 r.

Kościół Chwały powołał także inspektora ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych ujawniających przekonania religijne swoich członków, byłych członków.

II.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Kościół Chwały przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do wstąpienia w stosunek członkostwa  lub gdy jest to niezbędne do realizacji tego stosunku art. 27 ust.1 pkt 4  RODO,
 2. gdy jest to niezbędne do wykonania innych statutowych zadań Kościoła, pod warunkiem że dotyczy to członków, byłych członków tej organizacji lub osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku jego działalnością  i zapewnione są pewne gwarancje ochrony przetwarzanych danych
 3. przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony
 4. ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych ( nie dotyczy danych szczególnych kategorii)  z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Kościoła Chwały ( art. 6 ust.1 litera f RODO ) w szczególności w celach:
  • marketingu produktu  i aktywności religijnych  Kościoła Chwały,
  • związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
 5. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu wyrażonym w treści zgody

III.
Obowiązek podania danych osobowych Kościołowi Chwały

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania ze statusu członkostwa w  Kościele , wynika z realizacji obowiązków nałożonych  z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z statutowych zadań  Kościoła. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do wstąpienia  w stosunek członkostwa i korzystania przez Panią/Pana z uprawnień członka Kościoła .

W zakresie w jakim dane osobowe zbierane są na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV.
Informacje o odbiorach danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. 1.gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym , do celów badań naukowych lub celów statystycznych zgodnie z art.89 ust. 1 RODO
 2. 2.podmiotom powiązanym z Kościołem Chwały w Warszawie na podstawie zgody

V.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą realizowane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt II; w zakresie stosunku członkostwa przez czas jego trwania,   a po tym czasie przez okres i z w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie jak wyżej  a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na  po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy , do czasu wycofania tej zgody. przetwarzanie danych osobowych.

VI.
Administrator nie opiera swoich decyzji wywołujących skutki prawne wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub na profilowaniu ( art.22 RODO)

VII.
Prawa osoby, której dane dotyczą  

Kościół Chwały pragnie zapewnić, że przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO

 1. dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii
 2. sprostowania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. usunięcia, gdy dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane – tzw. prawo do bycia zapomnianym
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych skutkującego prawem do bycia zapomnianym
 6. przenoszenia danych
 7. skargi do organu nadzorczego
 8. cofniecia zgody, jeśli przetwarzanie oparto na zgodzie

VIII.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X.
Przekazywanie danych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych

Kościół Chwały  nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

X