Menu Close

W co wierzymy

Kościół Chwały należy do wielkiej rodziny kościołów chrześcijańskich, dla których wspólny fundament został założony przez Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. Wyznajemy i stosujemy w życiu judeochrześcijański system wartości, którego pełny i całościowy wykład zawarty został w nauczaniu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.

W naszej wierze i działaniu opieramy się na najstarszych chrześcijańskich wyznaniach wiary, w szczególności na tak zwanym apostolskim, nicejskim oraz atanazjańskim wyznaniu wiary. Wyznania te sięgają początków chrześcijaństwa i Kościoła Powszechnego założonego przez Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób nawiązujemy do wczesnej tradycji apostolskiej pierwszych wieków chrześcijaństwa. Odwołujemy się również i korzystamy z osiągnięć myśli teologicznej i społecznej wielkiej Reformacji europejskiej XVI w oraz późniejszego dorobku chrześcijańskich nurtów przebudzeniowych pietyzmu, metodyzmu, baptyzmu, ruchu zielonoświątkowego, charyzmatycznego i in.

Źródła doktrynalne

Biblia, tj. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w zamkniętym kanonie 66 ksiąg, (z czego 39 przypada na Stary Testament, a 27 ksiąg na Nowy Testament), jest jedynym natchnionym przez Boga słowem, zapisaną Bożą wolą przekazaną ludziom, aby prowadzić ich do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wyznanie wiary

Jest tylko jeden prawdziwy, wieczny, doskonały w świętości, prawdzie i miłości, Trójjedyny Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, którzy są sobie współistotni. Bóg Ojciec jest Stworzycielem Nieba i Ziemi.

Zasady życia społecznego

Jedną najważniejszych charakterystyk naszego kościoła jest poczucie służebnej misji wobec społeczeństwa, która wynika z roli jaką Jezus Chrystus powierzył swoim naśladowcom na ziemi.

X